Nhóm Sự kiện

Giờ trong tuần

ngày Thời gian
Thứ Hai 10:30AM - 02:30PM
Thứ Ba 10:30AM - 02:30PM
Thứ Tư 10:30AM - 02:30PM
Thứ Năm 10:30AM - 02:30PM
Thứ Sáu 10:30AM - 02:30PM

Giờ cuối tuần

Weekend Thời gian
Thứ Bảy Không có sẵn
Chủ Nhật Không có sẵn